اخبار
مطالب ویژه
 
گزارشات تصویری
 
پیوندها
 
 

اساسنامه

پنجشنبه,۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۱۰:۳۲

اساسنامه حزب نیک اندیشان ایران اسلامی
فصل اول: کلیات
ماده1- نام: «حزب نیک اندیشان ایران اسلامی» که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.
ماده 2- مرکز و محدوده فعالیت: مرکز حزب در شهر تهران بوده که با رعایت اساسنامه نسبت به تشکیل دفاتر در استان ها و شهرستان ها پس از کسب مجوز از وزارت کشور اقدام خواهد نمود، تغییر نشانی دفتر مرکزی و شعب به وزارت کشور اعلام خواهد شد.
ماده 3- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف سایر ارگان ها ارتباط دارد پس از کسب موافقت از ارگان مربوطه به مرحله اجراء خواهد آمد.
ماده 4- تابعیت و مدت حزب: ایرانی و برای مدت نامحدود
ماده 5- حزب و اعضاء وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد.
فصل دوم: عضویت
ماده 6- عضو: هر شخص حقیقی مسلمان که تابعیت جمهوری اسلامی داشته و مقید به رعایت مرامنامه و اساسنامه این حزب باشد می تواند تقاضای عضویت در حزب را نماید.
ماده 7- انواع عضویت: عادی، پیوسته و افتخاری
الف) عضو عادی: کسی که به عضویت حزب در آمده اما هنوز به عنوان عضو شورای مرکزی و به عضویت پیوسته در نیامده ا ست.
ب) عضو پیوسته: کسی که شرایط عضویت داشته و به تأیید شورای مرکزی رسیده باشد.
پ) عضو افتخاری: افراد شاخص فرهنگی، سیاسی که به طور رسمی بنا به دلایلی عضو حزب نیستند اما همکاری های ضمنی با حزب دارند.
ماده 8- شرایط عضویت
1. تابعیت ایران
2. داشتن حداقل 16 سال سن تمام
3. اعتقاد و ا لتزام عملی به اصول و احکام دین مبین اسلام، قانون جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
4. عدم سوء پیشینه و وابستگی به سازمان ها، احزاب و تشکیلات ضد نظام اسلامی
5. حفظ شئونات اسلامی و حسن شهرت
6. پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه و رعایت مقررات حزب
7. پرداخت حق عضویت
ماده 9- هر یک از اعضاء حزب سالانه مبلغی را که میزان آن توسط شورای مرکزی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند نمود. بدیهی است این پرداخت ها هیچ گونه ادعایی را برای عضو نسبت به دارائی های حزب ایجاد نخواهد کرد.
ماده 10- خاتمه عضویت:
عضویت در موارد ذیل خاتمه می یابد.
1. از دست دادن شرائط عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط
2. استعفاء کتبی و تأیید آن توسط شورا
3. عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که شورا تعیین می نماید.
4. عدم رعایت مقررات مرامنامه و اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط شورا
5. انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار حزب لطمه وارد می نماید.
تبصره 1: لغو عضویت با نظر اکثریت شورای مرکزی امکان پذیر می باشد.
فصل سوم: ارکان و تشکیلات حزب
ماده 11- ارکان حزب عبارتند از هیأت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی ، دبیر کل، بازرسان، هیأت داوری و کمیته ها
الف) هیأت مؤسس
ماده 12- تعداد هیأت مؤسس: هیأت موسس شامل 11 نفر از اعضاء ثابت حزب می باشد.
ماده 13- وظائف هیأت مؤسس
وظائف هیأت مؤسس به شرح ذیل می باشد:
1. تهیه و تدوین اساسنامه و مرامنامه و اقدام برای تصویب آن
2. اقدام در جهت تشکیل اولین مجمع عمومی
تبصره 2- تا زمان تشکیل مجمع عمومی که تا یکسال پس از صدور مجوز فعالیت تشکیل می گردد کلیه وظایف حزب به عهده هیأت مؤسس می باشد.
ب) مجمع عمومی
ماده 14- مجمع عمومی عالی ترین رکن تشکیلات حزب است که از گردهمایی نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء حزب تشکیل می گردد.
ماده 15- اقسام مجمع عمومی: مجمع عمومی حزب بر دو قسم است: عادی و فوق العاده
ماده 16- تشکیل مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی دو سال یکبار تشکیل می گردد.
ماده 17- وظائف مجمع عمومی عادی
1. اصلاح مرامنامه، اساسنامه در چارچوب اهداف حزب
2. تأیید، عزل و قبول استعفای اعضاء شورای مرکزی حزب
3. تصویب نهایی خط مشی ها و برنامه های سالیانه حزب به پیشنهاد شورای مرکزی
4. بررسی گزارش عملکرد سالیانه دبیر کل و شورای مرکزی و ترازنامه حزب
5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های حزب
6. انتخاب اعضاء شورای مرکزی و بازرسان
7. انتخاب اعضاء هیأت داوری
تبصره 3- زمان برگزاری جلسات مجمع عمومی حداقل دو هفته قبل از جلسه به اطلاع کلیه اعضاء حزب برسد.
تبصره 4- مصوبات مجمع عمومی با رأی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا است.
تبصره 5- هر گونه تغییر در مرامنامه و اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی خواهد بود. که پس از تأیید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و چاپ در روزنامه رسمی، رسمیت یافته و قابل اجرا می باشد.
ماده 18- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری تشکیل می گردد.
ماده 19- وظائف مجمع عمومی فوق العاده:
1. اصلاح یا تغییر مفاد مرامنامه و اساسنامه
2. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال و تعیین 3 نفر اعضای هیأت تصفیه
3. عزل اعضاء شورا مرکزی و بازرسان قبل از خاتمه مدت مأموریت آنان
ماده 20- دعوتنامه: دعوت از مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با قید دستور و محل تشکیل مجمع (و بیان اینکه هر کس حداقل فقط یک رأی دارد) باید حداقل 15 روز و حداکثر یک ماه قبل از تشکیل جلسه بوسیله اطلاعیه پستی برای دارندگان حق رأی ارسال یا در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار منتشر گردد.
ماده 21- رسمیت جلسات مجامع عمومی: مجمع عمومی با حضور حداقل نصف باضافه یک اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول این حد نصاب در مرحله اول وقت جلسه به بعد تعیین و با اطلاعیه پستی و یا آگهی در روزنامه، حداکثر ظرف 15 روز تجدید دعوت می شود. این بار جلسه با اعضای حاضر در آن رسمیت پیدا می کند و دستور جلسه عیناً همان دستور جلسه تعیین شده اول خواهد بود.
ماده 22- هر یک از اعضاء می تواند استفاده از حق خود برای حضور و دادن رأی در مجامع عمومی را به یک نماینده تام الاختیار خود از میان اعضاء واگذار نماید به شرط آن که قبلاً به دبیر کل اطلاع داده باشد. همچنین هیچکس نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رأی را وکالت داشته باشند.
ماده 23- تصمیمات مجامع عمومی: تصمیمات مجامع عمومی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب و مخالف و موافق نافذ و معتبر خواهد بود.
پ) شورای مرکزی
ماده 24- اداره امور حزب به عهده شورای مرکزی بوده که مرکب از 27 نفر عضو اصلی و 7 عضو علی البدل است و برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره 6 – شورای مرکزی در این اساسنامه به اختصار شورا نامیده می شود.
تبصره 7- اعضاء علی البدل در کلیه جلسات شورا بدون حق رأی می توانند شرکت نمایند.
تبصره 8- در صورت فوت یا استعفاء یا لغو عضویت هر یک از اعضاء اصلی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عضو علی البدل انجام وظیفه می نماید.
تبصره 9- هر گونه تغییر در اعضای هیأت رهبری و کادر اجرایی به صورت رسمی از سوی گروه به وزارت کشور اعلام تا توسط کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده 25- اعضای اصلی و علی البدل شورا به تشخیص شورای عالی نظارت باید واجد شرایط زیر باشند:
1. تابعیت ایران
2. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی
4. داشتن حداقل 22 سال سن تمام
5. حداقل تحصیلات دیپلم
6. حسن شهرت
7. حداقل مدت عضویت بجز دوره اول 2 سال است.
ماده 26- وظائف شورا:
1. برگزاری مجمع عمومی و پیگیری اجرای مصوبات آن و نظارت بر حسن اجرای مصوبات
2. پذیرش و لغو عضویت افراد
3. تهیه و تصویب اطلاعیه ها و بیانیه ها
4. تشکیل جلسات (حداقل هر ماه یک جلسه) به منظور تعیین خط مشی حزب
5. تهیه خط مشی سالانه و ترازنامه حزب جهت ارائه به مجمع عمومی
6. تشکیل و اداره جلسات مجمع عادی در صورتی که اعضاء شورا خود کاندیدای مجدد باشند، مناسب است اداره مجمع به هیأت رئیسه منتخب موقت سپرده شود.
7. تهیه گزارش فعالیت های سالانه حزب و ترازنامه آن جهت ارائه به مجمع عمومی
8. تصویب کلیه ضوابط اجرایی و آیین نامه های داخلی شورا و کمیته ها و بخش های مختلف
9. تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی علمی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی، سیاسی و... با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
10. عزل و نصب دبیر کل به نظر دو سوم آراء
11. تصویب مقررات آیین نامه ها و دستور العمل های حزب
12. تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
13. انتخاب و معرفی نمایندگان حزب در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور
14. اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت حزب در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
15. تصمیم گیری درباره همکاری حزب با سایر تشکل های همسو
16. حضور فعال در انتخابات و در صورت صلاحدید معرفی کاندیدا با تأیید شورای عالی نظارت
17. هماهنگی و همکاری و نظارت بر کمیته های مختلف حزب
تبصره 10- در حزب به تعداد هر وزارتخانه یک کمیته فعال تشکیل می گردد.
تبصره 11 – در صورت صلاحدید شورا برای موضوعات مختلف می توان کمیته های مختلف تأسیس نمود.
ماده 27- اختیارات شورا: شورا برای اداره حزب و انجام وظایف مقرر در این اساسنامه، به استثنای وظایف هیأت مرسس و مجامع عمومی و شورای عالی نظارت دارای تمام اختیارات بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به حزب می باشد حق اتخاذ تصمیم دارد.
تبصره 12- در اولین جلسه، شورا هیأت رئیسه را به پیشنهاد دبیرکل و تأیید شورا به ترتیب ذیل انتخا می نماید. یک نفر قائم مقام، دو نفر منشی، مدیر خزانه داری، مدیر طرح و برنامه، مدیر دفتر رابطین و نمایندگان شورا، مدیر امور مالی و بودجه، مدیر دفاتر استانی و مناطق، مسئول دبیرخانه، مدیر جذب و گزینش اعضاء، مدیر امور اجرایی و مدیر امور پشتیبانی.
تبصره 13- در صورت صلاحدید اعضاء شورا مدیریت های جدیدی برای بخش های مختلف ایجاد خواهد گردید.
تبصره 14- انتخاب دبیر کل در اولین جلسه شورا به پیشنهاد شورا و تأیید هیأت عالی نظارت امکان پذیر است.
ماده 28- جلسات و تصمیمات: جلسات شورا حداقل یک ماه یک بار تشکیل و با حضور نصف باضافه یک اعضاء، رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 29- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پیش از پایان تصدی خود اقدام به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضاء جدید نموده و مصوبات جلسه مجمع عمومی و اسامی اعضاء جدید را به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 30- هیأت داوری به منظور حل اختلاف بین شورا – اعضاء و دبیرکمیته های مختلف تشکیل می گردد.
تبصره 15- اعضاء هیأت داوری مرکب از 3 نفر می باشد که توسط مجمع عمومی عادی از میان اعضاء به مدت دو سال انتخاب می گردند و حداقل یک نفر از آنان باید حقوقدان باشد، تصمیمات دو سوم هیأت داوری معتبر خواهد بود.
ماده 31- بازرسان حزب مرکب از 3 نفر اشخاص حقیقی مطلع در امور حسابرسی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل از طرف مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال تعیین شده و انتخاب مجدد آن بلامانع است که فعالیت های حزب را مورد رسیدگی و به عنوان گزارش به مجمع عمومی ارائه می نماید.
ماده 32- وظایف و اختیارات بازرسان به شرح ذیل است:
1. گزارش کتبی از تخلف از قوانین و مقررات و مرامنامه و اساسنامه به شورای مرکزی
2. بازرسی از کلیه اسناد و مدارک مالی و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
تبصره 16- شرکت بازرسان در جلسات شورا بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می توانند اسناد و دفاتر مالی مجمع را از دبیر کل مطالعه نمایند.
ث: دبیر کل
ماده 33- دبیر کل فردی از اعضاء اصلی شورا بوده که برای مدت 2 سال با نظر شورای مرکزی انتخاب می شود.
ماده 34- وظائف و اختیارات دبیر کل: وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح ذیل می باشد:
1. تنظیم دستور جلسات و تشکیل و اداره جلسات شورا و مصوبات آن
2. تأیید و امضاء کلیه مکاتبات و احکام و قراردادها
3. ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی نظارت و شورا به کمیسیون ها و بخش ها و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها
4. ارائه پیشنهادات اعضاء و مسئولین کمیسیون ها و بخش ها به شورا
5. انتصاب، عزل یا موافقت با استعفای رؤسای کمیسیون ها، دفاتر و واحدها
6. تنظیم تراز نامه و بودجه سالانه و تهیه آیین نامه های اجرایی حزب و پیشنهاد آن به شورا
7. نمایندگی قانونی حزب در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و دادگاه ها با حق توکیل به غیر
8. اجرای مصوبات مجامع عمومی و شورای عالی نظارت
تبصره 17- دبیر کل می تواند قسمتی از وظایف خود را به هر کدام از اعضاء شورا واگذار نماید.
تبصره 18- دبیر کل باید 15 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه حزب را برای تأیید در اختیار بازرس قرار دهد.
تبصره 19- سخنگوی حزب دبیر کل یا منصوب وی خواهد بود.
تبصره 20- اسناد مالی تماماً با امضاء دبیر کل و مدیر امور مالی حزب معتبر می باشد.
فصل چهارم: بودجه و منابع مالی
ماده 35- منبع درآمد حزب عبارتست از:
1. حق عضویت سالانه اعضاء
2. هدایا و کمک های مالی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به حزب اهداء می شود.
3. کمک مالی دولتی در صورت تخصیص
4. قبول وقف، وصیت وهبه از طرف افراد حقیقی و حقوقی با کسب اجازه از مراجع ذیصلاح
ماده 36- درآمد و هزینه های حزب در دفاتر قانونی ثبت و در پایان سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قرار خواهد گرفت.
ماده 37- پرداخت ها و دریافت ها در حساب جاری بنام حزب در یکی از بانک های رسمی افتتاح و دریافت و برداشت ها از آن طریق انجام می گیرد.

فصل پنجم: انحلال
ماده 38- شرایط انحلال: با تقاضای دو سوم اعضاء مجمع عمومی، حزب منحل و یک هیأت تصفیه ای متشکل از سه نفر ظرف مدت 6 ماه نسبت به پرداخت بدهی و دریافت مطالبات اقدام و مبالغ باقی مانده صرف امور خیریه خواهد شد و گزارش آن به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال خواهد شد.
خاتمه: این اساسنامه در 5 فصل و 38 ماده و 20 تبصره در تاریخ 27/4/1385 مورد تأیید و تصویب هیأت مؤسس قرار گرفته ودر تاریخ 29/8/1385 با اصلاحاتی به تأیید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسید.
اساسنامه
حزب نیک اندیشان ایران اسلامی
دی ماه - 1385